Sidebar

RSS

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพกิจกรรม "สานประสบการณ์สู่ความเป็นครูมืออาชีพ"
วันที่ 21 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุม 431 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558  นายมาโนช เอี่ยมประเสริฐ  ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝ่ายบริหาร  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพกิจกรรม "สานประสบการณ์สู่ความเป็นครูมืออาชีพ"  ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของการเป็นครูที่ดี จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู ความก้าวหน้าของการรับราชการครู ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และสร้างเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพครู  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 และศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์  ณ ห้องประชุม 431 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศัก...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery