Sidebar

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2560

คณะศึกษาศาสตร์ สพล.สมุทรสาคร
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา
วันที่  10  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร