Sidebar

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

(กิจกรรมสานประสบการสู่ความเป็นครูมืออาชีพ)

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิยาเขตสมุทรสาคร