Sidebar

โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

(กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาขณะปฏิบัติการสอน)

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิยาเขตสมุทรสาคร