Sidebar

โครงการสัปดาห์วิชาการคณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมธรรมะกับความเป็นครู(อยู่อย่างไรให้เป็นสุขในสังคมปัจจุบัน)

โครงการสัปดาห์วิชาการคณะศึกษาศาสตร์  

กิจกรรมธรรมะกับความเป็นครู(อยู่อย่างไรให้เป็นสุขในสังคมปัจจุบัน)

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต สมุทรสาคร