Sidebar

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร วันที่ 16 มีนาคม 2560

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

วันที่ 16 มีนาคม 2560

ณ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี