Sidebar

โครงการคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

โครงการคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย

กิจกรรม : เสริมสมาธิสร้างปัญญาสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี