Sidebar

137 หมู่ 3  ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม  ตำบลบางหญ้าแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3443-5899  E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อัตลักษณ์

“ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

ทักษะดี           หมายถึง  การมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในด้านวิชาชีพ

 มีน้ำใจนักกีฬา   หมายถึง  การเคารพต่อกฎระเบียบ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

พัฒนาสังคม      หมายถึง  การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ ชี้นำ ป้องกันและร่วมแก้ปัญหาสังคม

เอกลักษณ์

“สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ”

 

ค่านิยมองค์กร

 “มุ่งมั่น ร่วมใจ พัฒนา”

“Determination Teamwork Development”

มุ่งมั่น       หมายถึง  การมีความตั้งใจ เอาใจใส่ ทุ่มเทและกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมายให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ร่วมใจ       หมายถึง  การให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ให้เกียรติและให้กำลังใจต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  การทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

พัฒนา      หมายถึง  การส่งเสริมสนับสนุน  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  การรักษาคุณภาพและ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรมีความเจริญ ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของสังคม

คติพจน์

“กยิราเจ กยิราเถน”

“ทำอะไรทำจริง”

เนื้อหาอื่นๆ...