Sidebar

ทำเนียบลูกจ้างประจำ

ทำเนียบบุคลากร

เกี่ยวกับสถาบัน
IMG 0043
นายณัฐพงษ์  ทองคำเภา
ช่างฝีมือ ระดับ 3
IMG 0063
นางวัลวดี  อุดมพันธ์
พนักงานห้องสมุด ระดับ 1
IMG 9771
นายสุเทพ  อุดมพันธ์
ช่างปูน ระดับ 3
IMG 9782
นายณรงค์  สุกแสง
ช่างสี ระดับ 3
IMG 9825
นายประดิษฐ์  ฟองนนที
ช่างไม้ ระดับ 3
IMG 9828
นางลัดดาวัลย์  แย้มอุบล
พนักงานธุรการ ระดับ 3
IMG 9837
นายสมรัก  รุ่งศิริ
พนักงานทั่วไป ระดับ 2
7
นายชำนาญ  บุญโต
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
IMG 9816
นายอาภากร  ตงมั่นคง
ช่างฝีมือทั่วไป ระดับ 3
IMG 9893
นายจุมพล  คันโททอง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2/หัวหน้า
IMG 0154
นายสังวาลย์  รอดนิ่ม
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
8
นายเอกวัฒน์  เทศผ่อง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

 

 

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth

01sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis

9

10

Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

 

20150205205151A 

jobthai

jobth.com

jobbkk.com

 

workventure