Sidebar

ทำเนียบอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

เกี่ยวกับสถาบัน

h4
ผศ.พิทยา บุญคงเสน
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร 

SC01นางสาวยุพาภรณ์ สิงลำพอง

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ART06จ.ส.ต.หญิง ดร.ศิริลักษณ์ กมลรัตน์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ED01ผศ.ชลัช ภิรมย์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
PER01นางสาวน้ำฝน ผ่องอำไพ
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี 

SC15ผศ.อาคม บำรุงโลก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ART13
ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ED07ผศ.ศิริพร รุ่งเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา

PER05 นายสมโภชน์ มหาวัน
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ


SC11
ผศ.วิทยา ปัทมะรางกูล
หัวหน้าสำนักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ


ART04นางกฤษณา สงวนจีน
อาจารย์


ED05นายชยกร ปวรทวีสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 

PER04นางสาวพรพิมล พันธ์กล้วยไม้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ชำนาญงาน
SC02ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
IMG 4522ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน
อาจารย์

ED02ผศ.ดร.ธีระพล  พบลาภ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์


PER02นางสาวสุธาทิพย์ นิลม่วง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ชำนาญงาน

SC03ดร.ปรัชญา สภาพงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
 

ART07นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์
อาจารย์


ED03ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
ครู (ชำนาญการ)


PER03นางบุศรา สืบศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

SC07
นางสาวชุติมา ภักดี
อาจารย์

ART15นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง
อาจารย์ 

ED16ดร.วัชรกัญจน์ หอทอง
อาจารย์

userนางสาวนงนภัส พัชรภาคย์
เจ้าพนักงานธุรการ
(ไปช่วยราชการ)

SC04นางสาวนฤมล ศรีสุวรรณ
อาจารย์

ART08นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม
อาจารย์ 

ED04นายชานน สรรเสริญ
อาจารย์

SC12ผศ.สมบูรณ์ ชิวปรีชา
อาจารย์พิเศษ

S 3751119400
นายสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์
อาจารย์ 

ED15นายวิษณุ อรุณเมฆ
อาจารย์
 

SC05นายหริต หัตถา

อาจารย์พิเศษ

ART16นางสาวชญานุช หล่ออุดมทรัพย์
อาจารย์  (ไปช่วยราชการ)

ED06ดร.จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ
อาจารย์ 

SC10นายสุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์
อาจารย์พิเศษ

ART01นายนพพร เพ็ชร์พูล
อาจารย์พิเศษ
userผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ไปช่วยราชการ) 

SC06นายมงคล ไชยวงศ์
อาจารย์พิเศษ

ART03นางสาวสุทธิดา โชติธรรม
อาจารย์พิเศษ

ED08ผศ.ภาวิน พจนอารี
อาจารย์พิเศษ
 
IMG 1452นายนเรศ บัวลอย
อาจารย์พิเศษ

IMG 2306 1นางสาวจารุเนตร  ศรีโครกล่าม

อาจารย์พิเศษ
 
 
ART05Miss Ilnaz Jamshizehi
อาจารย์พิเศษ

IMG 2308 1นางสาวหฤษนันท์  จันทร์ทอง

อาจารย์พิเศษ