Sidebar

ทำเนียบลูกจ้างประจำ

ทำเนียบบุคลากร

เกี่ยวกับสถาบัน
IMG 9771นายสุเทพ  อุดมพันธ์
ช่างปูน ระดับ 3
IMG 9825นายประดิษฐ์  ฟองนนที
ช่างไม้ ระดับ 3
IMG 0043นายณัฐพงษ์  ทองคำเภา
ช่างฝีมือทั่วไป ระดับ 3
IMG 9828นางลัดดาวัลย์  แย้มอุบล
พนักงานธุรการ ระดับ 3
IMG 0154นายสังวาลย์  รอดนิ่ม
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
IMG 0063นางวัลวดี  อุดมพันธ์
พนักงานห้องสมุด ระดับ 2 
IMG 9837นายสมรัก  รุ่งศิริ
พนักงานทั่วไป ระดับ 2
7นายชำนาญ  บุญโต
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
8นายเอกวัฒน์  เทศผ่อง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 
userนายอนุชา แย้มน้อย
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
(ไปช่วยราชการ)
 

 

 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure