Sidebar

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการใช้ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา (e-Education) วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการใช้ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา (e-Education) ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

 

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/บทเรียน

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
01
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure