Sidebar

โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management) หัวข้อ "แนวทางการเขียนตำรา บทความทางวิชาการ และวิจัย"

โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management)
หัวข้อ "แนวทางการเขียนตำรา บทความทางวิชาการ และวิจัย"
วันที่ 20-21 มีนาคม 2561
ณ  ห้องประชุมนวัตกรรมฯ อาคารงามขำ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

 

 

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

01sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis

9

10

Capture2

Capture

20150205205151A 

jobthai

jobth.com

jobbkk.com

 

workventure