Sidebar

คณะศึกษาศาสตร์ สพล.สมุทรสาคร
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา
วันที่  10  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่  18 - 21  กรกฎาคม  2560 
  ณ  ห้องประชุมมหาชัย  อาคารวิทยบริการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

โครงการจัดการความรู้
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
( 3 คณะวิชา )
วันที่ 13 กรกฏาคม 2560
ณ ห้องประชุมนวัตกรรม ฯ อาคารงามขำ

โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“กิจกรรมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e-Education) สำหรับนักศึกษา”
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
วันที่  
17  กรกฎาคม  2560   ณ  ห้องประชุมมหาชัย  อาคารวิทยบริการ

โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี Google Apps สำหรับนักศึกษา”

  วันที่  4  เมษายน  2560 

ณ  ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

 

 

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

01sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis

9

10

Capture2

Capture

20150205205151A 

jobthai

jobth.com

jobbkk.com

 

workventure