Sidebar

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการอบรมแกนนำศูนย์เยาวชนเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอาคารเทพไตรรัตน์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการอบรมแกนนำศูนย์เยาวชนเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจากท่านพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 30 คน,วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 30 คน,วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 30 คน และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 110 คน ผลการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure