Sidebar

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์

ขอเรียนเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ณ ห้องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อาคารงามขำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น.  

CommuART01

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

 

 

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth

01sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis

9

10

Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

 

20150205205151A 

jobthai

jobth.com

jobbkk.com

 

workventure