Sidebar

SportComm TNSUSKN Channel
รายการพิเศษรายงานความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาวิทยาเขตสมุทรสาครในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตรายการโดยสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ... พบกับรายงานข่าวทุกวัน 3 - 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.

S 235552784

TV SakhonSport EP.0 (1 Sep 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=vzBKwOnIwoI&feature=youtu.be

S 235806727

TV SakhonSport EP.1 (3 Sep 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=EquJ1eWB8yc&feature=youtu.be

S 236060677

TV SakhonSport EP.2 (4 Sep 2019)

 https://www.youtube.com/watch?v=_UQ732oSeb4&feature=youtu.be

  

JR SakhonSports Volume 0

Sakhon Sports ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

JR SakhonSports Volume 1

Sakhon Sports ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

 

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure