Sidebar

ฐานข้อมูลงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง คณะ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  บุญคงเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลงานวิจัย

ปี 2562

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ  ปีงบประมาณ บทคัดย่อ

1

 

 

2562

2       2562  
3       2562  

การตีพิมพ์เผยแพร่

ปี 2562

ที่ บทความวิจัย/บทความวิชาการ  ปีที่เผยแพร่ 

1

 

2562

2

2562