Sidebar

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI:Thai Journal Citation Idex Centre)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
ขั้นตอนและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2556-2562

ปี 2562

ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย คณะ งบประมาณ  ปีงบประมาณ บทคัดย่อ

 1

ผลของการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง
นางลัดดาวัลย์  แย้มอุบล 

ศึกษาศาสตร์

45,833 

2562

2 การจัดการความรู้ของเทศบาลตำบลเพื่อการพัฒนาการบริหาร: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร นายสุดเฉลิม  ศัตราพฤกษ์ ศิลปศาสตร์ 43,750 2562  
3 การใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร นางสาวยุวลักษณ์  เส้งหวาน  ศิลปศาสตร์ 43,750 2562  
4 งานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเรียนกีฬาว่ายน้ำของนักศึกษา นายวิษณุ  อรุณเมฆ ศึกษาศาสตร์ 45,833 2562  
5 การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาค นางสาวจุฑาทิพย์  สร้วงสุวรรณ ศึกษาศาสตร์ 45,833 2562  
6 การพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร นางสาวจุฑาทิพย์  สร้วงสุวรรณ ฝ่ายวิจัยฯ  10,000 2562  
7 การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นางสาวภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
ผศ.ชลัช  ภิรมย์
ศึกษาศาสตร์ 45,835 2562  
8 สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

นายชานน สรรเสริญ
นายชยกร ปวรทวีสุข
นางสาวหฤษนันท์ จันทร์ทอง
นางสาวจารุเนตร ศรีโคกล่าม

ศึกษาศาสตร์ 45,833 2562  
 9 ผลของการฝึกสมรรถภาพทางกายที่มีต่อความสามารถในการพายเรือยาว ของนักกีฬาเรือพายที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดสมุทรสาคร 

ผศ.ไวพจน์  จันทร์เสม
นายมงคล  ไชยวงศ์ 

วิทยาศาสตร์
การกีฬา
และสุขภาพ
 129,500 2562  
10 การศึกษาพัฒนาการเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกายของนักฟุตบอล โครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างปี พ.ศ.2560 - 2562

นางสาวนฤมล ศรีสุวรรณ
ผศ.ไวพจน์  จันทร์เสม

วิทยาศาสตร์
การกีฬา
และสุขภาพ
70,500 2562  
11 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผศ.นพรัตน์ พบลาภ ศิลปศาสตร์ 43,750 2562  
12 สำนวนลีลาภาษาข่าวกีฬาในหนังสือพิมพ์ไทย

จ่าสิบตำรวจหญิงศิริลักษณ์ กมลรัตน์
นางสาวสุทธิดา  โชติกธรรม

ศิลปศาสตร์ 50,000 2562  
13 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับกรณีศึกษาสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์
นายนเรศ บัวลวย
ศิลปศาสตร์ 50,000 2562  
14 รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการกีฬาในทีวีดิจิทัลไทย นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม ศิลปศาสตร์ 43,750 2562  
15 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเปตอง สำหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ดร.วัชรกัญจน์ หอทอง ศึกษาศาสตร์ 45,833 2562  

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2549-2555

ปี 2555

ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย  คณะ  ปีงบประมาณ  บทคัดย่อ  

การรับรู้ข่าวสารของชุมชนจากวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์
และคณะ 

 ศิลปศาสตร์

   2555    

บทคัดย่อ

วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองสามสมุทร

ผศ.กุลธิดา เชิงฉลาด
พ.อ.อ.หญิงจินตนา หัตถา
ผศ.ตรีวิทย์  องค์ปรีชา
ผศ.รัตนา เพ็ญประยูร
นางยุพา  เฮงจำรัส
นางอนงค์  พละศักดิ์

 ศิลปศาสตร์

 2555

บทคัดย่อ