Sidebar

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนองานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนองานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ มาร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดการความรู้ฯ ในครั้งนี้  วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ภาพโดย : นายกรินทร์ บุญเหมาะ

 

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure