Sidebar

MOU ความร่วมมือทางวิชาการและโครงการห้องเรียนกีฬา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโครงการห้องเรียนกีฬา ระหว่างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก สพล.สมุทรสาคร โดยมี ผศ.พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพล.สมุทรสาคร และ ผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นำโดย ดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมประชุมและหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนานักกีฬาร่วมกันในครั้งนี้
 
 

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure