Sidebar

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นำนักศึกษาเข้าร่วม "โครงการสัมมนา สถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง หัวข้อ Drug Free 4.0"

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นำนักศึกษาเข้าร่วม "โครงการสัมมนา สถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง หัวข้อ Drug Free 4.0"  ระหว่างวันที่ 16-19 ก.พ.2562  ณ  เลกาซี่ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure