Sidebar

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสมุทรสาคร นำนักศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (workshop) เทคนิควิธีการถ่ายภาพกลางคืน

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสมุทรสาคร นำนักศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (workshop) เทคนิควิธีการถ่ายภาพกลางคืน
 
IPESK NEWS: (13 ก.พ. 62) คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสมุทรสาคร นำนักศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (workshop) เทคนิควิธีการถ่ายภาพกลางคืน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ งานเทศกาลพระนครคีรี ครั้งที่ 33 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์ อาจารย์ประจำวิชาการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
ภาพ: ธนพงษ์ กำเนิดสิงห์
ข่าว: นเรศ บัวลวย
 
#ipesk #sportscommunication

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure