Sidebar

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย
 
IPESK NEWS: (13 ก.พ. 62) คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ธนูริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชยากร ปวรทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์เกรียงศักดิ์ สานะกัง หัวหน้างานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาพุทธิภาวะ มนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
 
ภาพ: ธนพงษ์ กำเนิดสิงห์, นิธิกร เลี้ยงบำรุง
ข่าว: นเรศ บัวลวย

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure