Sidebar

การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ปี 2562

ชื่อผู้วิจัย/วารสาร/การประชุมวิชาการ ปีที่เผยแพร่

ยุวลักษณ์ เส้งหวาน เกรียงศักดิ์ สานะกัง และนพพร เพ็ชรพูล. (2562). การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 มหาวิทยาลัยiราชภัฎกาญจนบุรี  กาญจนบุรี.

 2562