Sidebar

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติการสอน 1

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติการสอน 1  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมฯ คณะศึกษาศาสตร์