Sidebar

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการอบรมแกนนำศูนย์เยาวชนเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอาคารเทพไตรรัตน์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการอบรมแกนนำศูนย์เยาวชนเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจากท่านพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 30 คน,วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 30 คน,วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 30 คน และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 110 คน ผลการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ