Sidebar

ฐานข้อมูลงานวิจัย นางสาวจุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง คณะ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
นางสาวจุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ อาจารย์ ศึกษาศาสตร์  ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ. (ประถมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัย

ปี 2562

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ  ปีงบประมาณ บทคัดย่อ

 1

การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

 หัวหน้าโครงการวิจัย

45,835

2562

2 การพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  หัวหน้าโครงการวิจัย

 10,000

(ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ)

 2562  

การตีพิมพ์เผยแพร่

ปี 2562

ที่ บทความวิจัย/บทความวิชาการ  ปีที่เผยแพร่ 

1

 

2562

2

2562

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure