Sidebar

ฐานข้อมูลงานวิจัย นายชานน สรรเสริญ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
นายชานน สรรเสริญ อาจารย์ วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
ศศ.บ. (จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิจัย

ปี 2562

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ  ปีงบประมาณ บทคัดย่อ
1 สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นายชานน สรรเสริญ
นายชยกร ปวรทวีสุข
นางสาวหฤษนันท์ จันทร์ทอง
นางสาวจารุเนตร ศรีโคกล่าม
 45,835  2562  
2       2562  

การตีพิมพ์เผยแพร่

ปี 2562

ที่ บทความวิจัย/บทความวิชาการ  ปีที่เผยแพร่ 

1

 

2562

2

2562

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure