Sidebar

ฐานข้อมูลงานวิจัย นางสาวยุวลักษณ์ เส้งหวาน

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง คณะ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ค.ด. (อุดมศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานวิจัย

ปี 2562

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ  ปีงบประมาณ บทคัดย่อ

 1

การใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการวิจัย

43,750 

2562

2        2562  
3       2562  

การตีพิมพ์เผยแพร่

 

 

 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure