Sidebar

ฐานข้อมูลงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวพจน์ จันทร์เสม

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง คณะ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ
ค.ด. (พลศึกษา)
ค.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย

ปี 2562

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ  ปีงบประมาณ บทคัดย่อ

 1

ผลของการฝึกสมรรถภาพทางกายที่มีต่อความสามารถในการพายเรือยาว ของนักกีฬาเรือพายที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าโครงการวิจัย

129,500

2562

2 การศึกษาพัฒนาการเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกายของนักฟุตบอลโครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างปี พ.ศ.2560 - 2562 ผู้ร่วมวิจัย 70,500 2562  
3       2562  

การตีพิมพ์เผยแพร่

ปี 2562

ที่ บทความวิจัย/บทความวิชาการ  ปีที่เผยแพร่ 

1

 

2562

2

2562

 

 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure