Sidebar

ฐานข้อมูลงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร รุ่งเรือง

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง คณะ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  รุ่งเรือง รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.บ. (การจัดการทั่วไป เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 
สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  

ปี 2562

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ  ปีงบประมาณ บทคัดย่อ

1

ผลของการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

45,833 

2562

 

2       2562  
3       2562  

การตีพิมพ์เผยแพร่

ปี 2562

ที่ บทความวิจัย/บทความวิชาการ  ปีที่เผยแพร่ 

1

 

2562

2

2562

 

 

 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure