Sidebar

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)

ความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ขั้นตอนและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

 

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย / ผลงาน ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. บทคัดย่อ / บทความ
 1 ความต้องการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ เพื่อสุขภาพของประชาชนทั้ง 4 ภาค ในประเทศไทย  นางสุมาลี  เพชรศิริ  2549  บทความ
 2  การเป็นผู้นำและผู้สอนแอโรบิกดานซ์  นางสุมาลี  เพชรศิริ  2549  สรุปเนื้อหา
 3  การบริหารงานคณะศิลปศาสตร์ของสถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตทั่วประเทศ  นางปัทมาวดี  ทองทาบ  และคณะ  2549  บทคัดย่อ
 4  สภาพปัจจุบันของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  นางปัทมาวดี  ทองทาบ  2550  บทคัดย่อ
 5  ผลสัมฤทธิ์ของการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษากับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34  นางกุลธิดา  เชิงฉลาด  2550  บทคัดย่อ
6  การวิจัย พัฒนาเครื่องต้นแบบการวัดความเร็วของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองแบบมีตัวเลือกของแขนและมือที่ถูกกระตุ้นทางสายตา  นายจตุพร  ยืนยง 
นางวลีพรรณ สว่างอรุณ

และนายบุญศรี  ศิริมา
 2551 บทคัดย่อ
7  การศึกษาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์โปรแกรมวิชาสื่อสารการกีฬาของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร  นางกุลธิดา  เชิงฉลาด  และคณะ  2551 บทคัดย่อ
8  การประเมินหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สื่อสารการกีฬา) ของสถาบันการพลศึกษา  นางปัทมาวดี  ทองทาบ
  และนางสาวยุวลักษณ์  เส้งหวาน
 2552 บทคัดย่อ
9  การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2548 – 2552  นางยุพา  เฮงจำรัส
และคณะ
 2552 บทคัดย่อ
10  เกณฑ์ปกติความเร็วของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองแบบมีตัวเลือกที่ถูกกระตุ้นทางสายตาของนักเทนนิสไทยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  นายจตุพร  ยืนยง
และคณะ
 2552 บทคัดย่อ
11  คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ผศ.กุลธิดา  เชิงฉลาด  และคณะ  2553 บทคัดย่อ
12  การวิจัยพัฒนาเครื่องต้นแบบการฝึกความเร็วของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองแบบมีตัวเลือกของแขนและมือที่ถูกกระตุ้นทางสายตา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  นายจตุพร  ยืนยง 
นางวลีพรรณ  สว่างอรุณ 

และนายบุญศรี  ศิริมา
 2553 บทคัดย่อ
13  การศึกษาปัญหาและปัจจัยเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร  นางยุพา  เฮงจำรัส
และคณะ
 2553 สรุปงานวิจัย
14 ประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่สังคมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  นายภาวิน พจนอารี
และคณะ
 2553 บทคัดย่อ
15 การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน ในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร นางยุพา เฮงจำรัส
นายชลัช ภิรมย์
ผศ.กุลธิดา เชิงฉลาด
นางศิริลักษณ์ จันทรกูล
นางพัธรา เลิศประเสริฐศิริ
นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล
2554 บทสรุุปผู้บริหาร
16 การรับรู้ข่าวสารของชุมชนจากวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวศุภากาญจน์  จำเริญรักษ์
และคณะ
2555 บทคัดย่อ
17 วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองสามสมุทร ผศ.กุลธิดา เชิงฉลาด
พ.อ.อ.หญิงจินตนา หัตถา
ผศ.ตรีวิทย์ องค์ปรีชา
ผศ.รัตนา เพ็ญประยูร
นางยุพา เฮงจำรัส
นางอนงค์ พละศักดิ์
2555 บทคัดย่อ
18 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการทำงานกลุ่ม นางสาวศิริพร รุ่งเรือง 2556 บทคัดย่อ
19 ศึกษาผลกระทบในการบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นายภาวิน พจนอารี
นายชลัช ภิรมย์
นายภิรมย์ อั๋นประเสริฐ
2556 บทคัดย่อ
20

แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

นางสาวศิริพร  รุ่งเรือง
นางเยาวลักษณ์  นาคปฐม
นางสาวชุติมาพร  ภักดี
นางลัดดาวัลย์  แย้มอุบล

2556 บทคัดย่อ
21

การติดตามคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

นายชลัช  ภิรมย์
นายชานน  สรรเสริญ
นางลัดดาวัลย์  แย้มอุบล
2556 บทคัดย่อ
22 การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร นางยุพา เฮงจำรัส
และคณะ
2556 บทสรุป
23 แนวทางการพัฒนาการจัดรายการวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร

นางสาวยุวลักษณ์  เส้งหวาน
นางสาวศุภากาญจน์  จำเริญรักษ์
ผศ.รัตนา  เพ็ญประยูร
นางกฤษณา  สงวนจีน
จ.ส.ต.หญิงศิริลักษณ์  กมลรัตน์
พ.อ.อ.หญิงจินตนา  หัตถา
นางเยาวลักษณ์  นาคปฐม
ผศ.ตรีวิทย์  องค์ปรีชา
นางสาวสุทธิดา  โชติกธรรม

2556

รายงานการวิจัย

แผ่นพับ

24 รูปแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคกลาง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดร.ภัทร์ธิรา  บุญเสริมส่ง
และคณะ
2556

บทคัดย่อ

แผ่นพับ

25 สังเคราะห์งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์

นางสาวยุวลักษณ์  เส้งหวาน
ผศ.รัตนา  เพ็ญประยูร
นายเกรียงศักดิ์  สานะกัง
นางสาวสุธาทิพย์  นิลม่วง

  แผ่นพับ
26 การพัฒนาการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษของสถาบันการพลศึกษา ในวิทยาเขตภาคกลาง

นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง
นางสาวยุวลักษณ์ เส้งหวาน
ผศ. รัตนา เพ็ญประยูร
นางกฤษณา สงวนจีน
จ.ส.ต. หญิงศิริลักษณ์ กมลรัตน์นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์
Mrs. Ilnaz Jamshidzehi

2557 บทคัดย่อ
27 พฤติกรรมสุขภาพด้านอนามัยช่องปากของนักศึกษา และบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคกลาง ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
และคณะ
2557 บทคัดย่อ
28 ศึกษาความสุขในการเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ผศ.ภาวิน พจนอารี
นายชลัช ภิรมย์
นายวัลลภ คงพุ่ม
นายชานน สรรเสริญ
2557 บทคัดย่อ
29 การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร นางสาวศิริพร รุ่งเรือง
จ่าอากาศโทราชวัตร แก้วปัญญา
นางกฤษณา สงวนจีน
นางสาวชุติมาพร ภักดี
นายบุญศรี ศิริมา
นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล
2557 บทคัดย่อ
30 การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของครู อาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา ดร. ภัทร์ธิรา บุญส่งเสริม
ร.ศ. ยุพา เฮงจำรัส
นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
2558 บทคัดย่อ
31 การพัฒนารูปแบบการสอนมวยไทยในสถาบันพลศึกษาสู่อนาคต นายอาคม บำรุงโลก 2558 บทคัดย่อ
32 การพัฒนาพลังกล้ามเนื้อขาในการเตะลูกฟุตบอล นายไวพจน์ จันทร์เสม 2558 บทคัดย่อ
33 การศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร ชุดิมาพร ภักดี
ยุพาภรณ์ สิงลำพอง
ชัชพงศ์ รัตนวีระประดิษฐ์
2558 บทคัดย่อ
34 การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา นางสาวยุวลักษณ์ เส้งหวาน
ผศ. รัตนา เพ็ญประยูรา
นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง
นายนพพร เพ็ชรพูล
นางสาวทัศนีย์ สระทองคำ

2558 บทคัดย่อ
35 การพัฒนาการทำงานกลุ่มของนักศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวศิริพร รุ่งเรือง
2558 บทคัดย่อ
36 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำนาเกลือ นางสาวศิริพร รุ่งเรือง
นายเอกชัย ถนัดรุ่งเรือง
นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล
2558 บทคัดย่อ
37 ผลการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในระยะใกล้กับระยะไกลที่มีต่อความเเม่นยำในการยิงลูกโทษบาสเกตบอล ผศ. ชลัช ภิรมย์
นายชยกร ปวรทวีสุข
2558 บทคัดย่อ
38 การติดตามคุณภาพบัณทิตหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล
นายชยกร ปวรทวีสุข
2558 บทคัดย่อ
39 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนในจังหวัดสมุทสาคร รศ.ยุพา เฮงจำรัส
ผศ.ชลัช ภิรมย์
นางเพ็ญพรรณ มังกรไชยา
นางสาวศิริพร รุ่งเรือง
นางสาวภัทร์ธิรา บุญส่งเสริม
2558 บทคัดย่อ
40 ผลของการฟื้นตัวด้วยวิธีต่างกันที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และอัตราการรับรู้ความเหนื่อย

ผศ.ไวพจน์ จันทร์เสม
ผศ.สมบูรณ์ ชิวปรีชา
นางสาวยุพาภร สิงห์ลำพอง
นางสาวชุติมาพร ภักดี
นายสุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์
นางสาวอิสราภรณ์ เพ็งสระเกษ

2559 บทคัดย่อ
41 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจการเข้าร่วมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา

ผศ.อาคม บำรุงโลก

2559 บทคัดย่อ
42 การศึกษาสมรรถภาพทางกายบุคลากรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ผศ.ไวพจน์ จันทร์เสม
นายปรัชญา สภาพงศ์
นายหริต หัตถา
นางสาวอิสราภรณ์ เพ็งสระเกษ

2559 บทคัดย่อ
43 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกความเร็วในนักกีฬารักบี้ฟุตบอล

ผศ.ไวพจน์ จันทร์เสม
ผศ.สมบูรณ์ ชิวปรีชา
ผศ.อาคม บำรุงโลก
ผศ.วิทยา ปัทมะรางกูล
 นางสาวยุพาภร สิงห์ลำพอง
นายปรัชญา สภาพงศ์
นางสาวชุติมาพร ภักดี

2559 บทคัดย่อ
44 ผลการวิจัย การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการเงินเป็นกลุ่ม

ผศ.ศิริพร รุ่งเรือง

2559 บทคัดย่อ
45 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร นางสาวยุวลักษณ์  เส้งหวาน 2559 บทคัดย่อ
46 การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬา  ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา

นางสาวยุวลักษณ์  เส้งหวาน
นางกฤษณา สวงนจีน
นายพิจิตร กมลโชติ
นางสาวทัศนีย์ สระทองคำ

2559 บทคัดย่อ
47 การศึกษาความเข้าใจการใช้ศัพท์เทคนิคกีฬาเทนนิสของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ในวิทยาเขตภาคกลาง นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง
ผศ.รัตนา เพ็ญประยูร
นายนพพร เพ็ชรพูล
Miss Ilnaz Jamshizehi
2559 บทคัดย่อ
48 การศึกษาเปรียบเทียบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาโดยใช้เทคนิคในการฟื้นฟูที่แตกต่างกัน

ผศ.วิทยา ปัทมะรางกูล
นางสาวยุพาภร สิงห์ลำพอง

2559 บทคัดย่อ
49 รายงานการวิจัย การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการละลเ่นพื้นบ้านของชาวมอญ จังหวัดสมุทรสาคร

ผศ.ศิริพร รุ่งเรือง
นายมาโนช เอี่ยมประเสริฐ
ผศ.ภาวิน พจนอารี
นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล

2559 บทคัดย่อ

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

 

 

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

01sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis

9

10

Capture2

Capture

20150205205151A 

jobthai

jobth.com

jobbkk.com

 

workventure