Sidebar

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา ปีที่จบการศึกษา ปีที่เกษียณ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่จบการศึกษา
1 ดร.วัชรกัญจน์  หอทอง  อาจารย์    ค.ด.(พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 
2574

ศศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2546
ค.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  2540
2 ผศ.ดร.ธีระพล  พบลาภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(พลศึกษา) 
  
ศศ.ด.(มวยไทยศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  2557   
2562
ศศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2544 
ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2523
3 ผศ.ภาวิน  พจนอารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(พลศึกษา)
กศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2533
ศษ.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2520
4 ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(การศึกษา)
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  2553   
2574
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   2538
5 นายชยกร  ปวรทวีสุข อาจารย์   ศศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 
2585 
ศษ.บ. (พลศึกษา) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 2552 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure