Sidebar

ทำเนียบบุคลากร

เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์
ED07ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน)

IMG 5756ดร.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน
อาจารย์
(ค.ด.อุดมศึกษา)
ED05นายชยกร  ปวรทวีสุข
อาจารย์
(ศศ.ม.พลศึกษา)
ED03ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
ครู(ชำนาญการ)
(ค.ด.อุดมศึกษา)
ED16ดร.วัชรกัญจน์  หอทอง
อาจารย์
(ค.ด.พลศึกษา)

1 62 2นางจงรักษ์ กะรัมย์
อาจารย์
(ศศ.ม.พลศึกษา)
ED04นายชานน  สรรเสริญ
อาจารย์
(วท.ม.จิตวิทยาการปรึกษา)

ED15นายวิษณุ  อรุณเมฆ
อาจารย์
(ศษ.ม.พลศึกษา) 
ED06ดร.จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ
อาจารย์
(ค.ด.วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
(ศษ.ด.การบริหารการศึกษา)

2 62 2นายเอกราช จันทร์กรุง
อาจารย์
(กศ.ม.พลศึกษา)

1นางสาวอัจฉราพรรณ ช้างเขียว
อาจารย์
(ศษ.ม.พลศึกษา)

IMG 2308 1นางสาวหฤษนันท์  จันทร์ทอง
อาจารย์
(ศษ.ม.พลศึกษา)
chanitaผศ.ดร.ชนิตา  ไกรเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ไปช่วยราชการ)
(ค.ด.การวัดและประเมินผลการศึกษา)

IMG 9946 1นายลภัส  ชูแทน
อาาจรย์
(วท.ม.การจัดการกีฬา)
ED13นางสาวพรสุดา  สรหาญ
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร 

 

 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure