Sidebar

ทำเนียบบุคลากร

เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์
ED01ผศ.ชลัช  ภิรมย์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ศษ.ม.หลักสูตรและการนิเทศ)

ED07ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ค.ม.หลักสูตรและการสอน)
ED02ผศ.ดร.ธีระพล  พบลาภ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ศศ.ด.มวยไทยศึกษา)
ED03ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
ครู(ชำนาญการ)
(ค.ด.อุดมศึกษา)
ED16ดร.วัชรกัญจน์  หอทอง
อาจารย์
(ค.ด.พลศึกษา) 

ED04นายชานน  สรรเสริญ
อาจารย์
(วท.ม.จิตวิทยาการปรึกษา)
ED05นายชยกร  ปวรทวีสุข
อาจารย์
(ศศ.ม.พลศึกษา)
 

ED15นายวิษณุ  อรุณเมฆ
อาจารย์
(ศษ.ม.พลศึกษา)

ED06ดร.จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ
อาจารย์
(ศษ.ด.การบริหารการศึกษา)
(ค.ด.วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)

ED08ผศ.ภาวิน  พจนอารี
อาจารย์พิเศษ

(กศ.ม.พลศึกษา)

IMG 2306 1นางสาวจารุเนตร  ศรีโครกล่าม
อาจารย์พิเศษ
(ศษ.ม.พลศึกษา)
IMG 2308 1นางสาวหฤษนันท์  จันทร์ทอง
อาจารย์พิเศษ
(ศษ.ม.พลศึกษา)
userผศ.ดร.ชนิตา  ไกรเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ไปช่วยราชการ)
(ค.ด.การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ED11นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3
ED13นางสาวพรสุดา  สรหาญ
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร
ED14นางสาวสุกัญญา  จงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure