Sidebar

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา

ปีที่เกษียณ
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันที่จบการศึกษา
1 จ.ส.ต.หญิง ดร.ศิริลักษณ์  กมลรัตน์  อาจารย์     ค.ด.(พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558  
2565
M.A.(Communication Arts) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2538
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530 
2 นางสาวศุภกาญจน์  จำเริญรักษ์ อาจารย์   ศศ.ม.(การสื่อสารพัฒนาการ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552  
2575
นศ.ม.(วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2537
3 นายสุธิชา  ภิรมย์นุ่ม อาจารย์  
ศศ.ม.(การสื่อสารศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2554
2584 
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  2545
4 นายนพพร  เพ็ชร์พูล  อาจารย์  ค.ม.(พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2539   
-
วท.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2535 
5 นายนเรศ  บัวลวย  อาจารย์   ศศ.ม.(การสื่อสารศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2560 
นศ.บ.(การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยโยนก 2555

  

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure