Sidebar

ทำเนียบบุคลากร

เกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์
ART06จ.ส.ต.หญิง ดร.ศิริลักษณ์ กมลรัตน์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
(ค.ด.พัฒนศึกษา)
ART13ผศ.ดร.นพรัตน์  พบลาภ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ค.ด.อุดมศึกษา)
ART04างกฤษณา สงวนจีน
อาจารย์

(บธ.ม.บริหารงานบุคคล)
ART07นางสาวศุภกาญจน์  จำเริญรักษ์
อาจารย์

(ศศ.ม.การสื่อสารพัฒนาการ)
ART15นายเกรียงศักดิ์  สานะกัง
อาจารย์

(M.A. English linguistic)
ART08นายสุธิชา  ภิรมย์นุ่ม
อาจารย์
(ศศ.ม.การสื่อสารศึกษา)
Teacher Art Pic1นายสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์
อาจารย์
(รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์)

 1 62นางสาวกาญจนาถ อุดมสุข
อาจารย์
(นศ.ม.นิเทศศาสตร์)

2 62นางสาวจารุวดี แก้วมา
อาจารย์
(นศ.ม.การสื่อสารเชิงกลยุทธ์)

ART16นางสาวชญานุช  หล่ออุดมทรัพย์
อาจารย์ (ไปช่วยราชการ)
(รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์)
ART01นายนพพร  เพ็ชรพูล
อาจารย์
(ค.ม.พลศึกษา)
ART05Miss Ilnaz  Jamshidzehi
อาจารย์

(M.A.English Literature)
ART03นางสาวสุทธิดา  โชติกธรรม
อาจารย์
(ศศ.ม.ภาษาไทย)
ART10นางสาวกรวิกา  สว่างศรี
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร
ART09 1นางสาวฐิติญา  เวชกิจ
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure