Sidebar

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เกี่ยวกับคณะวิทย์ ฯ
ลำดับ  ชื่อ – นามสกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา  ปีที่จบการศึกษา   ปีที่เกษียณ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่จบการศึกษา 
1 ผศ.สมบูรณ์  ชิวปรีชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

กศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ 2530
2560
กศ.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ 2523
2 ผศ.วิทยา ปัทมะรางกูล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

M.A.T.(Physical Education) Unirversity of Northern Philippines 2534
2562
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2524
3 ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ค.ด.(พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2546
2570
ค.ม.(พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2533
4 ดร.ปรัชญา  สภาพงศ์ อาจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559
2569
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548
กศ.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ 2531
5 นางสาวยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง อาจารย์ ค.ม.(พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
2567
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2532
วท.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ 2530

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure