Sidebar

ทำเนียบบุคลากร

เกี่ยวกับคณะวิทย์ ฯ
  SC01นางสาวยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
(ค.ม.พลศึกษา)
 
SC02ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ค.ด.พลศึกษา)
8ผศ.อาคม  บำรุงโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ศศ.ม.มวยไทยศึกษา)

SC11ผศ.วิทยา  ปัทมะรางกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(M.A.T.Physical Education)

SC03ดร.ปรัชญา  สภาพงศ์
อาจารย์
(ปร.ด.วิทยาศาสตร์การกีฬา)

SC07นางสาวชุติมาพร  ภักดี
อาจารย์
(กศ.ม.คณิตศาสตร์)
SC04นางสาวนฤมล ศรีสุวรรณ
อาจารย์
(M.Ed.Sport Coaching Science)

SC12ผศ.สมบูรณ์  ชิวปรีชา
อาจารย์พิเศษ
(กศ.ม.พลศึกษา)

SC05นายหริต  หัตถา
อาจารย์พิเศษ
(วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา)
SC10นายสุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์
อาจารย์พิเศษ

(วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา)
SC06นายมงคล  ไชยวงศ์
อาจารย์พิเศษ
(วท.ม.ฟิสิกส์ประยุกต์)
SC09นางสาวศศิญา แก้วพลอย
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร

SC08นางสาววรัญญา วัชราภรณ์
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร

SC14นายอุดม  พันทานนท์
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
SC13นายธีระ  อ่วมเจริญ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
 

 

 

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure