Sidebar

head2

 

h4

ผศ.พิทยา  บุญคงเสน
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร

 

 SC02
ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

 SC03
ดร.ปรัชญา  สภาพงศ์

หัวหน้ากลุ่มแผนและพัฒนา

ED07
ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง

หัวหน้ากลุ่มวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา

 

IMG 9916

   นายสมโภชน์  มหาวัน
หัวหน้ากลุ่มบริหาร


 

IMG 0033 
นายเกรียงศักดิ์  สานะกัง
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 

SC01
นางสาวยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง

รักษาการในตำแหน่ง
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


ART06
จ.ส.ต.หญิง ดร.ศิริลักษณ์ กมลรัตน์

รักษาการในตำแหน่ง
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
ED01
ผศ.ชลัช  ภิรมย์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

 

SC11 
ผศ.วิทยา  ปัทมะรางกูล
หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

 
OF01
นางนงนุช  กิตติเจริญจิตต์

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี 

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
01
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure