Sidebar

head2

 

 
h4

ผศ.พิทยา  บุญคงเสน
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร
(วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา)

 

 SC15ผศ.อาคม  บำรุงโลก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ศศ.ม. มวยไทยศึกษา)

 ED07ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง
 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
(ค.ม. หลักสูตรและการสอน)

SC03ดร.ปรัชญา  สภาพงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
(ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬา)


SC02ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ค.ด. พลศึกษา)

 
ED05นายชยากร  ปวรทวีสุข
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ศษ.ม. พลศึกษา)

 SC01นางสาวยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง
รักษาการในตำแหน่ง

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
(ค.ม. พลศึกษา)


ART06จ.ส.ต.หญิง ดร.ศิริลักษณ์ กมลรัตน์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
(ค.ด. พัฒนศึกษา)


ED01ผศ.ชลัช  ภิรมย์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ)


SC11ผศ.วิทยา  ปัทมะรางกูล
หัวหน้าสำนักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

(M.A.T. วิธีสอนพลศึกษา)


PER01นางสาวน้ำฝน  ผ่องอำไพ
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี
(ศศ.บ. การจัดการทั่วไป)

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal
01
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure